صاحب امتیاز
موسسه معارف اهل بیت علیهم السلام

دوره انتشار
دو فصلنامه